VVFS 1996:168Vägverket
Kursplan
Behörighet B

Med information till eleven och den private handledaren


KÖRUTBILDNING

2Fordonskännedom
2.1Funktion och vård, säkerhetskontroll
2.1.1Funktion och vård

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genom enkla kontroller upptäcka fel och förslitningar på:
  - bromsar
  - styrinrättning
  - hjul och däck
  - belysning/elsystem/reflexer
  - avgassystem

 • byta:
  - glödlampor
  - säkringar
  - torkarblad
  - hjul

 • utföra nivåkontroller samt vid behov fylla på:
  - bränsle
  - motorolja
  - bromsvätska
  - batterivätska
  - kylvätska
  - spolarvätska
  - styrservovätska
2.1.2Säkerhetskontroll

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utifrån givna förutsättningar beträffande väderlek/väglag och resmål med viss systematik utföra säkerhetskontroll på:
  - bromsar
  - hjul och däck
  - belysning/reflexer
  - körriktingsvisare
  - signal
  - vindrutetorkare och spolare
  - styrning
  - backspeglar

 • avgöra om strålkastare, lyktor, reflexer, rutor och registreringsskyltar skall rengöras.
2.1.3Fordonets last

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja placering, förankra och täcka lasten så:
  - att den inte utgör fara
  - att sikten inte begränsas
  - att strålkastare och lyktor inte skyms onödigtvis
  - att skyltar går att avläsa
  - att rätt kultryck erhålles
  - att minimal bränsleförbrukning uppnås
4Manövrering
4.1Körställning, dörrar. manöver- och kontrollorgan
4.1.1Körställning och dörrar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • kontrollera att dörrarna är stängda.

 • utnyttja förarplatsens inställningsmöjligheter för bästa körställning.
4.1.2Manöver- och kontrollorgan

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda samtliga reglage och manöverorgan.

 • identifiera och använda samtliga manövrerings- och kontrollinstrument.
4.1.3Backspeglar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ställa in samtliga backspeglar så att rätt synfält erhålles utan att ändra körställning.

 • täcka in de döda vinklarna med huvudvridningar.
4.1.4Bilbälte

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda bilbältet på ett korrekt sätt.

 • hjälpa passagerare att ta på och av bilbälte

 • hjälpa barn i olika åldrar att använda rätt skyddsanordning (bilbarnstol, bälteskudde, mm.)
4.2Start, krypkörning och stannande
4.2.1Start

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • starta motorn under olika förhållanden
  - varm/kall motor
  - varm/kall/fuktig väderlek
  - efter ofrivilligt motorstopp

 • utföra igångsättning utan ryck
4.2.2Krypkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med konstant grundgas reglera hastigheten med kopplingen

 • krypköra framåt och bakåt under olika lutningsförhållanden både rakt och i kombination med styrning
4.2.3Stannande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • stanna mjukt med hjälp av broms och koppling

 • avsluta stannandet med att vidta åtgärder så att bilen hindras komma igång av sig själv
4.3Styrning

4.3.1Rattföring

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda lämplig rattfattning och rattföring

 • anpassa rattrörelserna i relation till hastigheten
4.3.2Precisionskörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • styra bilen i trånga utrymmen med varierande hinder

 • köra med vänster respektive höger hjulpar nära längsgående markering och stanna med framhjulen intill linje
4.4Backning

4.4.1Körställning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • inta körställning för backning med hänsyn till manövrering och uppmärksamhet
4.4.2Precisionsbackning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra backning:
  - rakt utan större kursavvikelse
  - i vänster och högersväng, med upprättning och åtföljande rak backning
4.5Manövrering i Lutning

4.5.1Start i motlut

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • I olika lutningar starta, såväl framåt som bakåt, med och utan hjälp av parkeringsbroms
 • I svagt motlut fånga upp bilen till stillastående med hjälp av grundgas och koppling
4.5.2Start i medlut

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • från ett läge med åtdragen parkeringsbroms välja lämplig växel och utföra igångsättning såväl framåt som bakåt
4.6Växling

4.6.1Upp- och nedväxling

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra upp- och nedväxling i samordning med gas och koppling

 • välja lämplig växel i förhållande till hastighet och motorvarv

 • utföra nedväxling för såväl motorbroms som acceleration

 • i motlut utföra nedväxling till ettans växel och vid stillastående fånga upp bilen och hålla den kvar en kort stund med hjälp av grundgas och kopplingen i dragläge

 • välja växel och genomföra växling på ett sätt som minskar bränsleförbrukningen, begränsar mängden skadliga avgaser och minskar motorbullret
4.7Bromsning

4.7.1Mjuk och hård bromsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra mjuk bromsning med rätt bromsteknik på olika underlag från cirka 90 km/h till stillastående på i förhand angiven plats

 • utföra hård bromsning med rätt bromsteknik på olika underlag från cirka 90 km/h till stillastående på kortast möjliga sträcka
4.8Vändning och parkering

4.8.1Vändning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra vändning på väg av olika bredd

 • välja lämplig växel i förhållande till hastighet och motorvarv

 • utföra vändning med hjälp av backning i tre- och fyrvägskorsning
4.8.2Parkering

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra parkering på särskild parkeringsplats:
  - bredvid och mellan parkerade fordon
  - inom olika typer av markerade parkeringsfickor

 • utföra parkering vid vägkant såväl på höger som vänster sida:
  - bakom och framför parkerade fordon
  - inom markerad parkeringsplats
  - mellan parkerade fordon
4.9Motorik

4.9.1Samordning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • under olika förhållanden och i olika situationer med god kontroll av bilen:
  - avläsa manövrerings- och kontrollinstrument utan att uppmärksamheten avleds och utan kursavvikelse
  - använda reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten avleds och utan kursavvikelse
  - samordna uppmärksamhet och teckengivning utan kursavvikelse
6Körning i trafik

6.1Start från vägkant

6.1.1Igångsättning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra igångsättning från vägkant med beaktande av annan trafik
6.2Placering på väg och i körfält

6.2.1På väg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig plats på vägen genom att:
  - placera bilen på den bana som är avsedd för bilen
  - välja rätt placering med hänsyn till väg, fordon, trafik och siktförhållanden
  - utnyttja rätten att använda vägrenen för att underlätta framkomligheten för annan trafik
  - använda lämplig kurvteknik
6.2.2Körfält

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa körning i körfält genom att:
  - placera bilen i höger körfält och använda körfält till vänster vid omkörning
  - placera bilen i mitten av markerat körfält
  - välja körfält med hänsyn till anvisningar, fortsatt färd eller andra omständigheter
6.3Hastighet

6.3.1Allmänt

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • accelerera efter sväng eller utfart så att bakomvarande inte onödigtvis hindras

 • anpassa gaspådraget så att jämn hastighet hålls

 • följa trafikrytmen inom gällande hastighetsbestämmelser

 • välja hastighet med beaktande av:
  - gällande hastighetsbestämmelser
  - väg och väglag
  - risk för smutsstänkning
  - väderleks- och siktförhållanden
  - bilens skick och belastning
  - egen körfärdighet
  - olika miljöeffekter
  - övriga trafikförhållanden

 • välja rätt hastighet utan att köra överdrivet långsamt

 • välja hastighet så att det är möjligt att stanna inom överblickbar körbana och framför varje förutsebart hinder
6.4Möte

6.4.1Hastighet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig hastighet vid möte

 • anpassa hastigheten så möte sker på lämplig plats
6.4.2Placering

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig placering vid möte

 • ge oskyddade trafikanter tillräckligt utrymme
6.5Körning och körfältsbyte

6.5.1Körning före andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • fortlöpande orientera sig om bakomvarandes avstånd, hastighet och avsikt

 • underlätta omkörning

 • använda bromsen så att bromsljus varnar före bromsning när detta är möjligt
6.5.2Körning efter andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • hålla säkert avstånd till framförvarande med hänsyn till:
  - väderlek och väglag
  - framförvarande fordons inverkan på siktsträckan
  - hastighet
  - omkörande fordon
  - "tresekundersregeln"

 • uppmärksamma framförvarande fordonsförares avsikter

 • hålla så stort avstånd att behovet av inbromsningar och accelerationer begränsas
6.5.3Körning bredvid andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera så att körning i bredd med tvåhjuligt fordon i samma körfält undviks

 • anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons behov av svängningsutrymme
6.5.4Kärfältsbyte

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • byta körfält i tät trafik

 • uppmärksamma andra fordonsförares avsikter och vid behov underlätta körfältsbyte

 • utföra körfältsbyte utan att överskrida spärrlinje
6.6Vägkorsning

6.6.1Före vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa körningen och därvid:
  - välja lämplig placering med hänsyn till fortsatt färd
  - avsöka siktområdet och inta handlingsberedskap/bromsberedskap
  - minska hastigheten och om så krävs stanna
  - uppmärksamma bakomvarande trafik
  - stanna om trafiksignal visar rött ljus eller vägmärke anger stopplikt
  - följa polismans anvisningar
  - köra igång utan dröjsmål när trafiken så tillåter
  - vara beredd på andra trafikanters eventuella felbeteende
6.6.2Rakt fram i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning

 • köra rakt fram i vägkorsning och därvid:
  - avsöka siktområdet i och efter vägkorsning
  - uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  - tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  - inte utgöra hinder i vägkorsning
  - accelerera efter korsning så att onödigt hinder undviks
6.6.3Högersväng i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning

 • svänga till höger i vägkorsning och därvid:
  - ge tecken i god tid
  - placera bilen nära vägens högra kant
  - göra svängen så snäv som möjligt
  - avgöra när omkörning av tvåhjuliga fordon kan ske
  - avsöka siktområdet och vara särskilt uppmärksam åt vänster
  - tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  - uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  - välja hastighet i förhållande till svängens tvärhet
  - utnyttja rätten att använda vägrenen för att underlätta framkomligheten för annan trafik
  - lämna gående och cyklande som korsar körbana företräde
  - accelerera efter sväng så att onödigt hinder undviks
6.6.4Vänstersväng i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning

 • svänga till vänster i vägkorsning och därvid:
  - ge tecken i god tid
  - placera bilen i vänster körfält eller intill vägens mitt
  - avsöka siktområdet och vara särskilt uppmärksam på mötande fordon
  - tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  - uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  - välja hastighet i förhållande till svängens tvärhet
  - inte utgöra hinder i vägkorsning
  - välja placering för fortsatt färd efter vägkorsning
  - lämna gående och cyklande som korsar körbana företräde
  - accelerera efter sväng så att onödigt hinder undviks

 • välja alternativ till vänstersväng när sikten i korsningen är skymd eller när det på annat sätt är svåra trafikförhållanden
6.6.5Körning i cirkulationsplats

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i cirkulationsplats

 • köra i cirkulationsplats och därvid:
  - välja placering med hänsyn till färd genom och efter cirkulationsplats
  - utnyttja siktmöjligheter för orientering och anpassning till annan trafik
  - tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  - välja hastighet i förhållande till trafik, väglag och kurvradie
  - uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  - vara särskilt uppmärksam på tvåhjuliga fordon
6.7Körning på väg med enkelriktad trafik
6.7.1Rakt fram

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning

 • avgöra om trafiken är enkelriktad

 • köra rakt fram på väg med enkelriktad trafik och därvid:
  - välja placering med hänsyn till fortsatt färd
  - vara särskilt uppmärksam på gående, cyklande och stillastående fordon
6.7.2Vänstersväng

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning

 • svänga till vänster och därvid placera bilen så nära körbanans vänstra kant som är lämpligt
6.8Övergångsställe/cykelöverfart
6.8.1Allmänt

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de företrädesregler som gäller vid bevakat respektive obevakat övergångsställe/cykelöverfart

 • anpassa hastigheten för att undvika fara eller skrämsel

 • anpassa körsättet så att stannande undviks på övergångsställe eller cykelöverfart
6.9Vändning
6.9.1Genomförande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja säker plats för vändning med hänsyn till:
  - sikt
  - trafik
  - trafikregler

 • vända utan att fara eller hinder uppstår
6.10Stannade och parkering
6.10.1Stannande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja säker plats för stannande med hänsyn till:
  - sikt
  - trafik
  - trafikregler
  - urstigning

 • stanna utan att fara eller hinder uppstår
6.10.2Parkering

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • söka parkeringsplats utan att uppmärksamheten på övrig trafik avleds

 • parkera utan att fara eller hinder uppstår

 • utföra åtgärder så att bilen hindras att komma i rullning

 • utföra åtgärder så att obehöriga hindras bruka bilen

 • tillämpa de speciella regler för parkering som meddelas genom vägmärke, tilläggstavla och anvisningar vid parkeringsmätare
6.11Omkörning
6.11.1Före omkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera sin omkörning så att negativa miljöeffekter minimeras

 • placera bilen i förhållande till framförvarande fordon så att bästa siktsträcka erhålls

 • avgöra om säker omkörning kan ske med hänsyn till:
  - siktsträcka
  - vägkorsningar
  - väderlek och väglag
  - risk för bländning
  - mötande fordon
  - oskyddade trafikanter
  - framförvarande fordon
  - möjligheten att föra bilen tillbaka till höger efter omkörning
  - bakomvarande fordon
  - bilens prestanda
  - trafikregler

 • avgöra om omkörningssignal skall ges och på vilket sätt

 • ge tecken i god tid
6.11.2Under omkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genomföra säkra omkörningar:
  - med acceleration
  - som "flygande omkörning"

 • avbryta omkörning om förutsättningarna förändras

 • avsluta omkörning på säkert sätt utan att inkörning till höger sker för snävt
6.11.3Omkörning av flera fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genomföra omkörning av flera fordon i kö

 • uppmärksamma framförvarande fordonsförares avsikter och vara beredd på utbrytningar ur kön.
6.11.4Omkörning till höger

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • avgöra om omkörning till höger får och kan ske med hänsyn till:
  - sikt
  - utrymme till höger
  - oskyddade trafikanter
  - trafikregler

 • välja hastighet så bilen kan stannas med hänsyn till trafikant som kan vara skymd
6.12Motorväg och motortrafikled
6.12.1Motorväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra påfart från accelerationsfält och därvid:
  - avsöka siktområdet för orientering och anpassning till annan trafik
  - anpassa hastigheten med hänsyn till trafikrytmen på motorvägen
  - ge tecken till ledning för trafiken på motorvägen

 • köra på motorväg och därvid:
  - använda höger körfält vid färd rakt fram och vänster körfält vid omkörning
  - avsöka siktområdet med hänsyn till trafikens hastighet
  - fortlöpande uppmärksamma bakomvarande fordonsförares avsikter
  - särskilt uppmärksamma påfartstrafik och anpassa hastigheten så att inkörning underlättas
  - välja hastighet utan att köra överdrivet långsamt

 • utföra avfart från motorväg och därvid:
  - ge tecken i god tid
  - köra in på avfartsväg
  - minska hastigheten vid rätt tillfälle
6.12.2Motortrafikled

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra påfart till motortrafikled och därvid:
  - tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt om accelerationsfält saknas
  - avgöra när utfart kan ske med hänsyn till annan trafiks hastighet och avstånd
  - anpassa hastigheten med hänsyn till trafikrytmen på motortrafikleden

 • köra på motortrafikled och därvid:
  - avsöka siktområdet med hänsyn till trafikens hastighet
  - fortlöpande uppmärksamma bakomvarande fordonsförares avsikter
  - välja hastighet utan att köra överdrivet långsamt

 • utföra avfart från motortrafikled och därvid:
  - ge tecken i god tid
  - köra in på avfartsväg
  - minska hastigheten vid rätt tillfälle
6.13Järnväg och spårväg
6.13.1Järnväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera sin omkörning så att negativa miljöeffekter minimeras

 • placera bilen i förhållande till framförvarande fordon så att bästa siktsträcka erhålls

 • avsöka siktområdet effektivt

 • välja rätt hastighet så att bilen kan stannas på betryggande avstånd från bommar, räls eller vid stopplinje för signal eller vägmärke

 • lämna fri väg åt järnvägståg

 • tillämpa de regler som gäller vid järnvägskorsning vad avser:
  - stannande
  - parkering
  - omkörning
6.13.2Spårväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • avsöka siktområdet effektivt

 • välja rätt hastighet så att bilen kan stannas på betryggande avstånd från räls eller vid stopplinje för signal eller vägmärke

 • på rätt sätt lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare när spårvagn stannats vid hållplats utan refug

 • tillämpa de regler som gäller vid möte med och omkörning av spårvagn

 • tillämpa de regler som gäller vid korsning med spårväg vad avser:
  - fri väg för spårvagn
  - stannande
  - parkering
  - omkörning
6.14Vägarbete
6.14.1Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • följa anvisningar vid vägarbete

 • tillämpa de undantagsregler som gäller vid möte och omkörning av fordon som används i väghållningsarbete

 • hålla tillräckligt låg hastighet med hänsyn till:
  - risk för halka
  - arbetare på vägen
  - väghållningsfordon på vägen
  - begränsat manöverutrymme
  - plötsligt uppdykande faror
6.15Oskyddade trafikanter
6.15.1Gående

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ge gående tillräckligt utrymme eller god tid att vika åt sidan om gångbana saknas

 • ge gående som gått ut i körbanan tid att passera

 • välja körsätt så att avgasutsläpp och buller minimeras för gående i närmiljön

 • Undvika att gående utsätts för smutsstänk
6.15.2Barn

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • visa särskild hänsyn mot barn, både till fots och på cykel, genom att:
  - tydligt visa sina egna avsikter
  - ge god tid för barn att vika åt sidan eller passera
  - ge signal på ett nyanserat sätt

 • välja körsätt så att avgasutsläpp och buller minimeras för barn i närmiljön
6.15.3Äldre och handikappade

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • visa särskild hänsyn mot äldre och trafikanter med nedsatt syn, hörsel, rörelsehinder eller annat handikapp genom att:
  - tydligt visa egna avsikter
  - ge dem god tid för att passera eller vika åt sidan
  - ge synskadade som ger särskilt tecken företräde
  - ge signal på ett nyanserat sätt
6.16Särskilda situationer
6.16.1Stillastående fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa hastigheten och eventuellt stanna:
  - för att ge buss företräde från hållplats vid väg där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre
  - för skolskjuts som stannats
  - för fordon som stannats för passagerares av- och påstigning

 • hålla säkert avstånd i sidled till stillastående fordon

 • ge signal för att förebygga eller avvärja fara
6.16.2Utryckningsfordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • i god tid lämna utryckningsfordon fri väg när så krävs
6.16.3Djur på eller invid vägen

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa hastigheten och eventuellt stanna när djur uppehåller sig på eller invid vägen

 • identifiera områden med förhöjd viltfara
6.16.4Processioner

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • identifiera en procession

 • vidta åtgärd så att en procession inte bryts eller hindras
6.16.5Driftstopp

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • vidta åtgärder som behövs om driftstopp uppkommer genom att:
  - placera bilen vid sidan av vägen så att fara eller hinder undviks
  - sörja för passagerares säkerhet
  - använda bilens varningsblinkers
  - placera ut varningstriangel så att andra förare varnas i god tid
6.17Uppmärksamhet och riskmedvetande
6.17.1Uppmärksamhet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • se långt fram och avläsa omgivningen så att åtgärder kan vidtas med hänsyn till förutsebara situationer

 • planera sin körning så att plötsligt uppdykande hinder kan passeras utan fara

 • med bibehållen kontroll och utan kursavvikelser regelbundet kontrollera bakomvarande trafik
6.17.2Tillämpning av anvisningar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • följa anvisning för trafiken som meddelas genom:
  - vägmärken
  - trafiksignaler
  - vägmarkeringar
  - säkerhetsanordningar vid järn- och spårvägskorsningar
  - tecken av polisman
  - andra trafikanvisningar
6.17.3Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • minska olycksrisken genom att köra defensivt och inta beredskap med hänsyn till:
  - andra trafikanters felbeteende
  - plötsligt uppdykande faror
  - egen erfarenhet och rutin
  - trafikregler och anvisningar

 • köra mjukt och välplanerat med hänsyn till:
  - riskerna för miljön i allmänhet
  - riskerna för negativ hälsopåverkan
6.17.4Förrädiska situationer

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • upptäcka, identifiera och förutse förrädiska situationer genom att:
  - känna igen tecken som kan tyda på risker
  - fatta beslut och avgöra när bromsberedskap behövs
  - vidta/föreslå länplig åtgärd
6.17.5Attityder

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • visa gott omdöme och medverka till att olycka förebyggs genom att:
  - "samspela" med andra trafikanter
  - respektera och följa regler och anvisningar
  - inse att man själv är ovan trafikant
  - visa särskild hänsyn mot ovana och funktionshindrade trafikanter
  - acceptera att även erfarna trafikanter kan uppträda på ett felaktigt sätt
8Körning under särskilda förhållanden

8.1Dimma, regn, snörök mm.

8.1.1Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja hastighet i förhållande till det begränsade sikt-området

 • välja säkert avstånd till framförvarande, mötande och vägkant

 • välja rätt belysning
8.1.2Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de speciella krav som körning vid nedsatt sikt medför

 • avsöka siktområdet samt vara beredd på andra trafikanters felbeteende

 • vara förutseende och ha särskilt höjd beredskap för plötsligt uppdykande faror
8.2Mörker

8.2.1Teknik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • bedöma siktsträckan vid hel- och halvljus på:
  - våt asfaltväg
  - torr asfaltväg
  - snöbelagd väg

 • bedöma avstånd till låg- respektive högreflekterande föremål

 • köra i mörker och därvid:
  - utföra ljusväxling vid möte och omkörning
  - välja rätt belysning
  - välja rätt belysning vid stannande och parkering
8.2.2Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja rätt hastighet med hänsyn till:
  - siktsträcka
  - vägbredd och sträckning
  - risk för bländning

 • välja lämplig placering på körbanan med hänsyn till:
  - mötande fordons placering
  - svårupptäckta hinder
  - oskyddade trafikanter
  - risken att gående vistas på vägen
  - välja säker plats för stannande och parkering
8.2.3Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de specialla krav som körning i mörker medför

 • avsöka siktområden och även utnyttja andra fordons ljusområde

 • vara förutseende och ha särskilt höjd beredskap för plötsligt uppdykande faror, t.ex. vilt eller oskyddade trafikanter utan ljusreflex
8.3Halt underlag

8.3.1Teknik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra igångsättning och acceleration på halt underlag och därvid anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn

 • utföra bromsning på såväl strävt som halt underlag från dels 40 km/h och dels 60 km/h till stillastående på kortast möjliga sträcka och med hjälp av utmärkta meteruppgifter ange bromssträckans längd

 • utföra hård bromsning från cirka 60 km/h på underlag med olika friktion för vänster respektive höger hjulpar och vid kursavvikelse anpassa bromsningen så att rätt färdriktning återtas

 • utföra hård bromsning från 60 km/h på halt underlag med åtföljande undanmanöver förbi hinder

  tillämpa teknik för att häva sladd vid körning genom kurva på halt underlag

8.3.2Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja rätt hastighet med hänsyn till:
  - väggrepp
  - vägbredd och sträckning
  - bilens däckutrustning
  - trafiken

 • placera bilen med hänsyn till:
  - andra fordon
  - väggrepp (spårval)
  - iskanter
  - vattenfyllda slitspår
8.3.3Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de speciella krav som körning i halt väglag medför

 • vara förutseende och ha beredskap för plötsligt uppdykande faror, t.ex. sladdande fordon


Dessa föreskrifter trädde i kraft den första juli 1996, då Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1988:43) om kursplaner, behörighet B, upphörde att gälla.


Till Eleven

Förarprovet

Förarprovet består av ett skriftligt teoriprov och ett körprov. Observera att du måste ha avlagt godkänt teoriprov innan körprov får avläggas. Kan du styrka att du har påtagliga läs och skrivsvårigheter kan du få det skriftliga provet ersatt med ett muntligt och för den som inte behärskar svenska språket finns möjlighet att få avlägga det på annat språk eller i vissa fall med hjälp av tolk. Ansökan om detta gör man samtidigt som man beställer tid för provet. Efter godkänt förarprov erhåller du ett skriftligt bevis om detta - bevis om godkänt förarprov. Detta bevis ger rätt att köra bil och gäller till dess körkortet har lämnats ut, dock längst i tre månader från dagen för provet. Beviset och fotolegitimation skall medföras vid färd.
Tidsbeställning för förarprovet görs vid Vägverkets kontor och bör göras i god tid då väntetiden, särskilt under vår och sommar, kan vara lång. Tidsbeställningen kan dock göras tidigast när avgifterna för körkort och förarprov erlagts.

Vid teoriprovet prövas om du kan och har förstått det som anges som slutmål i kursplanens avsnitt 1, 3, 5, 7 och 9. Provet består av 40 uppgifter. För att godkännas måste du helst klara minst 36 uppgifter. Du kan också bli godkänd om du klarat 30 - 35 uppgifter, men då måste du ha klarat godkänd nivå på de olika kursplanedelarna.

Vid körprovet skall du själv tillhandahålla lämplig personbil eller en lätt lastbil med en totalvikt som ej överskrider 3500 kg. Bilen, som skall kunna framföras med en hastighet av minst 100 km/h, skall vara utrustad med godkända bilbälten av typ trepunktsbälte i framsätet och får inte vara utrustad med automatisk frikopplingsanordning. Den får heller inte vara utrustad med automatisk växling såvida provet inte avser körkort med behörighet för automatväxlad bil. Om bilen saknar dubbelkommando för koppling och färdbroms skall reglaget för parkeringsbromsen vara placerad på golvet mellan framstolarna, lätt åtkomligt för förrättningsmannen när denne har bilbältet påtaget. Bilen skall vara tillförlitlig från trafiksäkerhetssynpunkt och i övrigt lämplig för trafik. Saknar bilen giltigt kontrollmärke skall du visa att bilen uppfyller de krav som ställs för utfärdande av kontrollmärke. På vissa orter utförs körproven med en Vägverksbil utrustad med bl.a. så kallat dubbelkommando.

Körprovet består av säkerhetskontroll och körning i tätort och på landsväg. Körningen sker mot angivet mål eller efter angiven färdväg. Den skall om möjligt utföras på gator och vägar under olika förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.
Körprovet sker för bedömning av din förmåga att köra bilen. De kunskapskrav som anges i slutmålen i kursplanens avsnitt 2, 4, 6 och 8 skall ligga till grund för innehållet i och bedömningen av provet.

Bedömningen avser

Riskmedvetande

Inom alla bedömningsområden läggs stor vikt vid din riskmedvetenhet i trafiken.

Hastighet

Anpassning till vad trafiksäkerheten kräver samt till väglag, sikt och trafikförhållanden.
Dessutom skall föraren i vissa fall hålla en med hänsyn till förhållandena tillräckligt låg hastighet.

Manövrering

Det rutinmässiga arbetet med att starta, växla, hantera gas och koppling på ett smidigt sätt. Att hitta reglage och knappar skall fungera så bra att det inte stör koncentrationen på annat viktigt i körningen.

Placering

Avser även tydligheten i placering såväl vid körning i tätort som på landsväg. Detta gäller speciellt före och i vägkorsningar samt vid sväng i dessa.

Trafikuppträdande

Planering av körningen samt tillämpningen av gällande regler.

Uppmärksamhet

Uppmärksamhet i bl.a. förrädiska situationer t.ex. i korsningar med skymd sikt, passerande av skolor, lekplatser mm, körning i villaområden. Givetvis bedöms också uppmärksamheten på vägmärken och andra trafikanter.
Denna brochyr 'Kursplan Behörighet B' (988 18) i häftat A5 format, kan köpas från:
Vägverkets huvudkontor, Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
för ca 50 kronor (inbetalningskort medföljer). Ring 0243-750 00
eller faxa på 0243-846 40 och beställ ditt eget exemplar!

Eller varför inte skriva ut denna websida på din skrivare istället!

1