VVFS 1996:168
Kursplan
Behörighet B

Med information till eleven och den private handledaren


TEORIUTBILDNING

1.Fordonskännedom
1.1Fordonet
1.1.1Funktion, kontroll, skötsel och vård

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild eller skiss ange bilens huvuddelar:
  - motor
  - elsystem/belysning/reflexer
  - kraftöverföring
  - styrinrättning
  - bromsar
  - hjul/däckutrustning

 • med hjälp av instruktionsbok ange/utläsa de tekniska uppgifter som behövs för att lösa ett givet problem t.ex. vad gäller lufttryck, säkringar, bränslesort, mm.

 • redogöra för hur regelbunden tillsyn och service kan minska fordonets bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

 • redogöra för miljöeffekter av bränsle, oljor och rengöringsmedel/bilvårdsprodukter.

 • redogöra för miljöeffekter vid användning av fordonstvättanläggningar av olika slag.

Motor:

 • ge exempel på situationer när risk för koloxidförgiftning föreligger.

 • ange exempel på hur man kan upptäcka läckage på avgassystemet.

 • ange hur man kan se om oljetrycket är för lågt.

 • redogöra för skötsel av kylsystemet på följande punkter:
  - kontroll av vätskenivå/frysskydd
  - påfyllning
  - kontroll av arbetstemperatur
  - åtgärder vid överhettat kylsystem

 • beskriva miljöeffekterna av:
  - kallstart/varmstart
  - motorvärmare
  - tomgångskörning
  - buller

Bränslesystem

 • beskriva hälsoeffekterna av olika drivmedel

 • redogöra för hur avgaserna från olika kvalitéer av drivmedel inverkar på miljön

Elsystem/belysning

 • med hjälp av bild ange generator, generatorrem, batteri, säkringar, indikeringsanordning.

 • känna till konsekvenserna vid felaktig hantering av batterier

 • med hjälp av bild beskriva hur vätskenivån i batteriet kontrolleras och ange vilken vätska som vid behov skall fyllas på.

Styrinrättning:

 • med hjälp av bild eller skiss beskriva olika felaktigheter i styrinrättningen som är av betydelse för trafiksäkerheten.

 • redogöra för konsekvenserna av felaktig framhjulsinställning.

 • redogöra för konsekvenserna vid fel på servosystem.

Bromsar:

 • med hjälp av principskiss beskriva bromssystemets funktion.

 • redogöra för hur man kan upptäcka felaktigheter på bromssystemen.

 • ange hur bromssystemen kan påverkas av fukt och vägsalt och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta.

 • redogöra för egenskaperna hos låsningsfria bromsar.

Hjul/däckutrustning:

 • redogöra för egenskaperna hos olika däcktyper.

 • med hjälp av bild avgöra däckens kondition från olika aspekter och avgöra däckens trafiksäkerhetsmässiga egenskaper under olika förhållanden.

 • redogöra för bestämmelserna om användning av dubbdäck.

 • ange konsekvenserna av felaktigt lufttryck.

 • redogöra för följderna av obalans i hjulen.

 • redogöra för körsättets betydelse för däckslitage.

 • redogöra för 'nödhjulets' begränsningar.

 • redogöra för olika däcktypers miljöegenskaper t.ex. vad gäller material, rullmotstånd och vägslitage.
1.1.2Egenskaper i körtekniskt avseende

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva hur nedanstående faktorer påverkar bilens kör- och miljöegenskaper:
  - fram- och bakhjulsdrift
  - fyrhjulsdrift
  - viktfördelning
  - last
  - över- och understyrning
  - blåst och fartvind
  - däckutrustning/lufttryck
  - tillkopplad släpvagn


1.2Fordonets beskaffenhet och utrustning 7-9, 11 och 38 §§ FK
1.2.1Bils utrustning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange exempel på hur en bil skall vara beskaffad och utrustad
 • ange ändringar av fordonet som kräver registreringsbesiktning


1.3Fordonets ekonomi
1.3.1Bränsleförbrukning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur man genom sitt körsätt kan påverka bränsleförbrukningen
 • ange yttre faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen
 • ange sambandet mellan bränsleförbrukning och miljöeffekter
 • redogöra för hur vård och skötsel påverkar fordonets ekonomi och den omgivande miljön


1.4Miljö 116 § VTK
1.4.1Fordonets effekt på miljön

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur avgaserna från olika drivmedel och dess kvalitéer inverkar på miljön
 • redogöra för möjligheterna att minimera avgasernas skadliga effekter på miljön
 • ange några olika ämnen i avgaserna och hur de inverkar på människan och miljön
 • ange i grova drag vägtrafikens bidrag till de totala luftföroreningarna
 • redogöra för hur fordon skall behandlas med avseende på buller och onödigt avgasutsläpp
 • redogöra för katalysatorns funktion


3.Trafikregler
3.1Begreppsförklaringar mm. 2 § VTK, 4 § KKF, 3 § FK och 4 § BRK
3.1.1Uttryck och begrepp

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för skillnaden mellan:
  - personbil och buss
  - lätt lastbil och tung lastbil
  - lätt släpvagn, tung släpvagn och efterfordon
  - motorcykel och moped
  - körkort och traktorkort
  - fordon, motordrivna fordon och motorfordon
  - väg, körbana, körfält och vägren
  - motorväg, motortrafikled och huvudled
  - tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt och maximilast
  - stannande och parkering

 • förklara följande begrepp:
  - reserverat körfält
  - vägtrafikant
  - reaktionssträcka
  - bromssträcka
  - stoppsträcka
  - planerad körning
  - avsökningsområde
  - defensiv körning
  - miljöanpassad körning


3.2Trafikens grundregler 5, 6 och 19§§ VTK
3.2.1Grundregler

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för grundreglernas innebörd
 • ge exempel på praktisk tillämpning av grundreglernas innebörd


3.3Anvisningar för trafiken 7-9 §§ VTK och 64-67 §§ VMF
3.3.1Rangordning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange och rangordna anvisningarna för trafiken


3.3.2Polismans Tecken

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild tolka polismans olika tecken


3.3.3Myndighets förordnande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ge exempel på tjänstemän som av myndighet förordnats att kontrollera fordon eller förare och att övervaka eller ge anvisningar för trafiken


3.3.4Trafiksignaler

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild redogöra för de olika signalbilderna och deras innebörd


3.4Vägmärken och vägmarkeringar 5, 11, 15, 16, 21-25, 30-32 och 51-54 §§ VMF
3.4.1Vägmärken

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild tolka innebörden av samtliga vägmärken och tilläggstavlor


3.4.2Vägmarkeringar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild tolka innebörden av samtliga vägmarkeringar


3.4.3Giltighet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange de olika vägmarkeringarnas och vägmärkesgruppernas giltighetsområden


3.5Hastighet 60, 61,64 och 66 §§ VTK
3.5.1Allmänna hastighetsbestämmelser

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange de trafiksäkerhets- och miljöfaktorer som skall beaktas vid val av hastighet
 • ange varför hastigheten måste hållas tillräckligt låg under de förhållanden som avges nedan:
  - inom tättbebyggt område
  - när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleks förhållanden
  - där korsande trafik kan förekomma
  - i skarpa kurvor
  - vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd
  - vid risk för bländning
  - vid möte med andra fordon på smala vägar
  - vid halt väglag
  - när fordonet närmar sig spårvagn, buss eller skolskjuts som stannats för passagerares på- eller avstigning
  - när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller vid vägen
  - när fordonet närmar sig kreatur på vägen
  - där vägarbete pågår
  - förbi en olycksplats


3.5.2Hastighetsgränser

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för begreppet bashastighet

 • ange högsta tillåtna hastighet för motorcykel, personbil / lätt lastbil, tung lastbil och buss med respektive utan släp- eller efterfordon

 • ange den högsta hastighet som mopeder, traktorer och vissa motorredskap är konstruerade för


3.6Signaler och tecken 86-88 §§ VTK
3.6.1Ljudsignal

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för när och hur ljudsignal skall ges


3.6.2Ljussignal

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för när och hur ljussignal skall ges


3.6.3Körriktningstecken

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur tecken skall ges vid start från vägkant, vändning, sväng, byte av körfält och vid annan ändring av fordons placering i sidled

 • redogöra för de risker som kan uppstå vid start från vägkant, byte av körfält eller annan ändring av fordons placering i sidled

 • redogöra för hur varningsblinkers får användas


3.6.4Stoppsignal

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur signalering kan göras tydlig vid inbromsning


3.6.5Uppmärksamhetsskyldighet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • motivera varför given signal/tecken ej fritar föraren från uppmärksamhets skyldigheten


3.7Fordons plats på vägen 20-27, 30, 32 och 34 §§ VTK
3.7.1Placering på vägen, körbana, i körfält och val av körfält

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange vilka körbanor och körfält som är reserverade för särskild trafik

 • med hjälp av bild avgöra var fordon skall placeras på körbana och i körfält vid olika trafiksituationer

 • med hjälp av bild eller skiss beskriva var på körbanan fordonet skall placeras före, i och efter vägkorsning vid:
  - vänstersväng
  - körning rakt fram
  - högersväng


3.7.2Avstånd till framförvarande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för skyldigheten och vikten av att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon under olika omständigheter.

 • redogöra för hur man kan avgöra lämpligt avstånd till framförvarande fordon genom t.ex. 'tresekundersregeln'.


3.7.3Olika fordons behov av utrymme

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva följande fordons behov av extra utrymme på körbana och i körfält:
  - buss
  - lastbil
  - olika fordonskombinationer
  - tvåhjuliga fordon


3.8Omkörning och möte 42, 43 och 45-54 §§ VTK
3.8.1Uppträdande vid omkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för de åtgärder som en förare skall vidta i samband med omkörning

 • redogöra för sambandet acceleration - omkörning ur miljösynpunkt


3.8.2Förbud mot omkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för orsakerna till att omkörningsförbud i vissa fall råder:
  - strax före eller i vägkorsning
  - strax före eller i järnvägskorsning/plankorsning
  - vid backkrön
  - i kurva
  - strax före eller på obevakat övergångsställe eller obevakad cykelöverfart
  - vid möte
  - när framförvarande ger tecken för sidoförflyttning
  - när bakomvarande påbörjat en omkörning


3.8.3Omkörning av olika fordon och fordonskombinationer

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild ange om ett framförvarande fordon har tillkopplat släpfordon

 • ange riskerna vid omkörning av långa och breda fordon

 • med hjälp av bild ange hur man kan känna igen långsamtgående fordon

 • ange hur väghållningsfordon får köras om

 • ange riskerna vid omkörning av tvåhjuliga fordon


3.8.4Uppträdande vid möte

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild eler skiss beskriva hur möte skall ske under olika omständigheter


3.9Trafik i korsning med järnväg eller spårväg 11 och 13 §§ VTK och 55 § VMF
3.9.1Säkerhetsanordningar, vägmärken och vägmarkeringar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild ange och beskriva de säkerhetsanordningar som kan förekomma vid korsning med järnväg eller spårväg

 • ange de risker som finns då säkerhetsanordningarna är ur funktion


3.9.2Passerande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur uppmärksamheten måste fördelas när förare närmar sig korsning med järnväg eller spårväg

 • ange de faktorer som skall bestämma förarens hastighetsval när han skall passera korsning med järnväg eller spårväg

 • beskriva det korrekta uppträdandet vid passerande av olika korsningar med järnväg eller spårväg

 • redogöra för åtgärder föraren kan vidta om fordonet blivit stående i korsning med järnväg eller spårväg


3.10Väjningsplikt mm 36-41 och 57-59 §§ VTK
3.10.1Regler

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för innebörden av den allmänna försiktighetsregeln där korsande trafik kan förekomma

 • med hjälp av bild eller skiss avgöra vem som har skyldighet att lämna företräde i olika situationer där högerregeln gäller

 • med hjälp av bild eller skiss redogöra för de regler som gäller när förare tänker köra in på huvudled, motorväg och motortrafikled där accelerationsfält saknas

 • med hjälp av bild eller skiss redogöra för de regler som gäller när förare kommer in på en väg:
  - från parkeringsplats
  - från fastighet
  - från bensinstation
  - från utfartsväg
  - från vägren
  - från gågata
  - från gårdsgata
  - efter att ha korsat gångbana eller cykelbana

 • beskriva hur en förare som har väjningplikt skall uppträda

 • redogöra för de regler som gäller vid sväng i vägkorsning

 • redogöra för hur man undviker att hindra annan trafik i samband med att förare kör in i vägkorsning

 • beskriva hur accelerationsfält skall utnyttjas

 • ange vad förare är skyldig att iaktta då buss skall lämna hållplats


3.10.2Särskild uppmärksamhet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • förklara varför det är lätt att förväxla motorcykel med moped och vilka risker som uppstår om förväxling sker

 • ange orsaker till att väjningsreglerna kan vara svåra att tillämpa i vissa situationer

 • redogöra för riskerna vid vändning, backning och körfältsbyte

 • beskriva olika möjligheter att visa sina egna och förstå andra trafikanters avsikter


3.11Särskilda förpliktelser mot gående, cyklande och mopedförare 80-85 §§ VTK och 38-41 §§ VMF
3.11.1Oskyddade trafikanter

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för förares skyldigheter vid möte med eller omkörning av gående, cyklande och mopedförare

 • redogöra för förares skyldigheter mot oskyddade trafikanter under olika omständigheter:
  - på gångbana
  - på gågata
  - på gårdsgata
  - på fastighetsutfart
  - på vägren
  - vid på- eller avstigning (spårvagn, buss)
  - på bevakat och obevakat övergångsställe/cykelöverfart

 • redogra för lämpligt körsätt vid övergångsställe och cykelöverfart vid olika trafiktäthet, väglag och siktförhållanden

 • beskriva de situationer där förare har skyldighet att lämna företräde åt cyklande och mopedförare

 • ange de speciella problem som försvårar rörelsemöjligheterna i trafiken för personer med nedsatt funktionsförmåga:
  - äldre människor
  - synskadade
  - hörselskadade
  - förståndshandikappade
  - rörelsehindrade

 • med hjälp av bild känna igen och tolka handikappsymboler

 • beskriva hur trafikmiljön på olika sätt kan påverka barns säkerhet

 • beskriva varför barn har stora problem att uppträda säkert i trafiken

 • med hjälp av bild känna igen skolpatrull och ange dess funktioner

 • läsa av trafikmiljön och förutsäga var barn kan dyka upp

 • med hjälp av bild förutse barns tänkbara handlingsmönster

 • redogöra för de särskilda riskerna med backning när barn finns i närheten

 • redogöra för hur val av färdmedel och körsätt påverkar kringboende och andra trafikanters hälsa och välbefinnande


3.11.2Trafiksignaler

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tolka de särskilda trafiksignaler som förekommer vid övergångsställe och cykelöverfart


3.13Undantag från regelsystemet 11, 12, 35, 44, 68, 74, 107, 123 och 146 §§ VTK
3.13.1Undantag för vissa trafikanter

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för de undantag från gällande trafikregler som ges:
  - cyklande och mopedförare
  - fordon i väghållningsarbete
  - brandkår och ambulans, polis- eller tullpersonal, kustbevakning, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor och veterinär
  - fordon med speciell last eller funktion
  - fordon som användes av polisman vid trafikövervakning och fordon som användes för bärgning av annat fordon på motorväg, motortrafikled, påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg


3.13.2Processioner

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för förares skyldighet gentemot olika slag av processioner


3.13.3Militär trafik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ge exempel på särskilda bestämmelser som gäller för viss militär trafik samt motiven till dessa


5.Trafikens förrädiska situationer
5.1Risker
5.1.1Avsökning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild, på lämpligt sätt, upptäcka och avgöra vad som är eller kan bli riskfaktorer i en trafiksituation


5.1.2Bedömning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild avgöra vad trafikanter i olika positioner ser i en och samma trafiksituation

 • med hjälp av bild bedöma trafiksituationer på ett övergripande sätt och föreslå lämpliga åtgärder


5.2Olyckor och skador
5.2.1Olyckstyp

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva följande olyckssituationer:
  - singelolycka - avkörning
  - vänstersväng - kollition mellan vänstersvängande och bakifrån kommande fordon
  - vänstersväng - kollition mellan vänstersvängande och mötande fordon
  - färd i fyrvägskorsning med väjningsplikt
  - omkörning av långt fordon
  - möte med lastbil i vänstersväng
  - övergångsställe - gående påkörd på obevakat övergångsställe
  - övergångsställe - både det svängande fordonet och den gående har grönt ljus
  - svängande fordon korsar cykelbana
  - omkörning av cyklande
  - passerande av buss som stannat

 • känna till relationerna mellan samt olycks- och skadeutvecklingen för:
  - döds- och personskadeolyckor
  - alkoholrelaterade olyckor
  - mörkerolyckor
  - singelolyckor
  - viltolyckor

 • känna till cancerfall relaterade till luftföroreningar


5.2.2Olycksorsak

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild eller beskrivning av en kritisk situation eller ett verkligt olycksförlopp ange sannolika faktorer som kan ha medverkat till situationens/olyckans:
  - uppkomst
  - förlopp
  - konsekvenser

 • ge exempel på och motivera åtgärder som kan sänka den 'mänskliga faktorns' andel som olycksorsak


7.Människans begränsade förmåga
7.1Trafikens krav
7.1.1Förutseende

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange faktorer som påverkar en trafiksituations svårighetsgrad

 • ge exempel på oväntade händelser i en given trafiksituation

 • beskriva trafiksituationer där förarens möjligheter till att inhämta information är nedsatta

 • ange de bedömningskrav som föraren utsätts för i vanliga trafiksituationer


7.1.2Regler och moral

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • motivera varför trafiken måste styras av regler

 • förklara varför förarens förnuft är ett nödvändigt komplement till reglerna i trafiken

 • ange orsaker till varför människor i trafiken inte alltid tar hänsyn till miljön


7.2Förarens funktionsförmåga
7.2.1Varseblivning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva hur seendet fungerar i trafiken med avseende på:
  - direktseende/periferiseende
  - mörkerseende/bländning/siktsträckor
  - synnedsättning

 • förklara vad som påverkar människans förmåga/oförmåga att bedöma avstånd

 • beskriva olika synvillor (illusioner) som kan drabba föraren i trafiken

 • beskriva människans förmåga/oförmåga att bedöma mötespunkt mellan två fordon som närmar sig varandra

 • förklara hur fartblindhet och tunnelseende uppkommer och ge exempel på risker som kan uppstå vid dessa företeelser

 • ge exempel på olika sinnens betydelse och begränsningar i trafiksammanhang


7.2.2Tolkning - beslut

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • förklara hur förväntningar, behov, motiv och tidigare erfarenheter påverkar förarens varseblivning, tolkning och beslut i olika trafiksituationer

 • ge exempel på hur föraren själv kan reglera svårighetsgraden i sin egen körning

 • redogöra för hur defensiv körning bäst utförs


7.2.3Motorik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange hur reaktionstiden varierar i olika åldrar och under olika förhållanden

 • beskriva den relativt begränsade betydelsen av reaktionssnabbhet jämfört med defensiv körning

 • beskriva hur körningen påverkas av var man fäster blicken


7.3Faktorer som påverkar beteendet
7.3.1Personlig mognad

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • motivera varför individen måste ha uppnått en viss intelektuell och känslomässig mognad för att motsvara kraven på ett gott trafikbeteende

 • förklara på vilket sätt följande faktorer har betydelse för och kan påverka uppträdandet i trafiken och hur man tar hänsyn till miljön:
  - identitet och ideal
  - verklighetsuppfattning
  - självkännedom
  - självkontroll
  - ansvar

 • redogöra för tre faser (ren egoism - regelanpassning - omtanke) i en individs utveckling och hur dessa kan ta sig uttryck i trafiken

 • beskriva skillnaderna i subjektiv och faktisk körförmåga hos unga manliga respektive kvinnliga bilförare


7.3.2Speciella personlighetsdrag

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • förklara varför följande beteenden kan ge negativa effekter i trafiken:
  - impulsivitet
  - bortförklaring
  - bortträngning
  - reaktionsbildning
  - självhävdelse
  - prestigetänkande

 • redogöra för begreppet stress genom att:
  - förklara vad en stressituation innebär
  - beskriva det principiella sambandet mellan stressnivå och prestationsförmåga
  - beskriva olika typer av stressreaktioner


7.3.3Sociala faktorer

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för hur grupptryck uppkommer

 • ge exempel på hur grupptryck kan leda fram till en trafikolycka

 • beskriva några utmärkande personlighetsdrag som förekommer hos människor som lätt påverkas av grupptryck

 • känna till vilka positiva effekter 'det goda exemplet' har på andra människors beteende


7.3.4Funktionsnedsättande faktorer

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva några av de prestationsnedsättningar som sker vid trötthet

 • känna igen de signaler som varnar för trötthet

 • beskriva hur människan reagerar på alkohol me avseende på:
  - syn
  - reaktionsförmåga
  - omdöme
  - självförtroende
  - koordination

 • redogöra för vad som avgör om/när en människa återigen kan vara lämplig som fordonsförare efter att ha konsumerat alkohol

 • ange orsaker till varför människor kör trots att de druckit alkohol

 • beskriva trafiksäkerhetsproblem som kan uppkomma vid bruk av läkemedel och narkotiska preparat

 • ange hur man tar reda på om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med bilkörning

 • beskriva hur människan påverkas av avgaser och buller


7.3.5Inlärning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för vad sannolikhetsinlärning och imitationsinlärning innebär samt hur dessa inlärningsformer aktualiseras i trafiken

 • beskriva skillnader i trafikbeteende med avseende på ålder och erfarenhet

 • förklara skillnaden mellan yt- och djupinlärning

 • förklara varför repetition och överinlärning är viktiga moment såväl under utbildningen som för den framtida utvecklingen


9.Komplettering och tillämpning av vissa bestämmelser
9.1Naturlagar
9.1.1Fysiska faktorer

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med utgångspunkt från olika hastigheter beräkna och förstå beräkningar avseende:
  - reaktionssträcka
  - bromssträcka
  - stoppsträcka
  - omkörningssträcka
  - tidsvinst
  - rörelseenergi

 • förstå och omvandla hastighetsangivelser uttryckta i km/h respektive m/sek

 • känna till att många av föroreningarna från vägtrafiken inte försvinner utan sprids eller lagras i vår omgivning


9.2Körning i tätort 24-26, 30-33 och 55-58 §§ VTK
9.2.1Trafikregler vid körning i tätort

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild elle skiss avgöra hur sidoförflyttning skall utföras på väg som har dubbla körfält i samma riktning

 • från en lista välja ut de fordon som får använda reserverade körfält

 • med hjälp av bild redogöra för hur cyklande och mopedförare får uppträda i korsning (stora resp. lilla svängen)

 • beskriva hur 'kugghjulsprincipen' kan tillämpas


9.2.2Speciella krav vid körning i tätort

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange riskerna med:
  - våta vägmarkeringar och våt stenbeläggning
  - trafik i gatukorsningar
  - många trafikantkategorier
  - skymda utfarter
  - nedsatta siktmöjligheter
  - konkurrerande information
  - hög trafikintensitet

 • förstå miljöeffekterna av ryckig körning


9.3Körning utanför tätort 21, 31, 42, 47-49, 55, 57, 139-142, 144 och 146 §§ VTK
9.1.1Trafikregler vid körning på motorväg, motortrafikled och annan väg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild eller skiss avgöra hur sidoförflyttning skall utföras på väg som har dubbla körfält i samma riktning

 • med hjälp av bild eller skiss redogöra för hur utfart på- och avfart från olika vägar skall genomföras

 • med hjälp av bild eller skiss redogöra för på vilket sätt vänstersväng kan genomföras vid olika förhållanden

 • med hjälp av bild eller skiss redogöra för hur möte i samband med hinder skall genomföras

 • redogöra för olika faktorer som påverkar avståndet till framförvarande fordon

 • att på bild visa olika möjligheter att köra genom kurvor

 • redogöra för reglerna för vägrenens användning

 • redogöra för reglerna för stannande och parkering

 • redogöra för reglerna för backning och vändning

 • redogöra för hur last och/eller släpvagn kan inverka på bilens köregenskaper, förarens sikt, bländningsrisk och bränsleförbrukning

 • redogöra för de särskilda regler som gäller för körning på motorväg och motortrafikled


9.3.2Speciella krav vid körning på motorväg, motortrafikled och annan väg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • beskriva risker:
  - vid backning och vändning
  - med vägens ytbeläggning
  - med vattensamling på vägen
  - med höga körbanekanter
  - med svaga vägkanter
  - med löst kantgrus
  - vid kraftig sidvind
  - vid av- och påfart
  - vid vänstersväng
  - vid utfart
  - när motorväg övergår till motortrafikled
  - vid omkörning
  - vid spårbildning

 • med hjälp av bild upptäcka när ökad viltfara föreligger i dagsljus och mörker


9.4Körning i mörker och vid nedsatt sikt 90-94, 96, 97 och 99 §§ VTK
9.4.1Bestämmelserna för belysning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för olika belysningsalternativ

 • redogöra för när parkeringsljus, halvljus och helljus skall användas

 • redogöra för när helljus inte får användas

 • redogöra för när dimbakljus får användas

 • redogöra för vilken belysning som skall användas när bil och släpvagn stannats eller parkerats i mörker


9.4.2Ljusbehandlingsteknik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild avgöra hur ljusbehandling utförs i samband med möte och omkörning

 • redogöra för hur taktisk ljusbehandling utförs vid körning i kurvor och backkrön

 • ange siktsträckor och rätt fordonsplacering vid hel- respektive halvljus


9.4.3Speciella krav vid körning i mörker och vid nedsatt sikt

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för de faror som är förenade med körning i mörker eller vid nedsatt sikt

 • redogöra för viltfaran

 • redogöra för människans svårigheter att bedöma avstånd och hastighet under mörker

 • ange de faktorer som ökar olycksriskerna vid möte och omkörning i mörker

 • redogöra för riskerna med repiga och smutsiga bilrutor


9.5Körning på snö och vid halt väglag
9.5.1Speciella krav vid körning i halt väglag

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ge exempel på när halka kan uppkomma under olika årstider

 • ge exempel på olika typer av halka

 • ange olika sätt att upptäcka halka

 • ange riskerna med snösträngar och överplogade vägkanter

 • ange riskerna för fällkmivsverkan vid körning med släpfordon


9.5.2Vinterutrustning/däcksutrustning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange vilka effekter användning av friktionsdäck och däckdubbar medför för vägbana, friktion i olika väglag och för miljön

 • ge exempel på material och vinterutrustning som bör finnas i bilen under den kalla årstiden


9.6Krav på körkort och kontroll av fordon 1, 2, 16 §§ KKL 8, 73-75 §§ KKF 35, 85, 91 §§ FK och 28 § BRK
9.6.1Körkort och dess giltighet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange vilka fordon man får köra vid innehav av behörigheten B

 • ange för vilka kategorier av tjänstemän förare har skyldighet att uppvisa körkort

 • utifrån angivna förutsättningar kunna avgöra vilka handlingar som måste medföras under färd

 • ge exempel på anledningar till körkortsåterkallelse


9.6.2Regler för Övningskörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för de förutsättningar som gäller för att få vara lärare vid privat övningskörning

 • OBS! Dessa regler har ändrats from. 1998-10-01! Kontrollera med Vägverket eller din bilskola vad som gäller för dig som privat lärare!


9.6.3Kontrollbesiktning och flygande inspektion

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för konsekvenserna av ej företagen kontrollbesiktning

 • ange polismans och bilinspektörs befogenheter att utföra flygande inspektion


9.6.4Kontrollmärkets funktion

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för avsikten med kontrollmärke och på vilka grunder det utfärdats


9.7Passagerare och last 66, 100-104, 107, 111, 113, 114, 117a §§ VTK och 20 § BRK
9.7.1Bilbälten och skyddsutrustning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för bestämmelserna för bilbältens användning

 • redogöra för bilbältens skyddseffekt

 • ange hur barn bör placeras i bilen och hur man med ytterligare åtgärder kan höja barnens säkerhet i bil

 • redogöra för användning av annan skyddsutrustning i fordonet och risker vid felanvändning


9.7.2Reglerna angående last

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för eller med hjälp av bild bedöma lämplig respektive olämplig last/lastning med hänsyn till:
  - förarens sikt och möjligheter att manövrera fordonet
  - möjligheter för andra trafikanter att uppfatta tecken och signaler
  - skyltars placering och belysningsutrustning
  - fara för person
  - risk för skada på egendom
  - förankring och förankringsmetoder
  - övertäckning
  - onödigt buller
  - vägmärken
  - utmärkning av utskjutande last under olika förhållanden
  - miljöpåverkan


9.7.3Reglerna om tillkoppling av släp- och efterfordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av registreringsbevis fastställa vilka släpfordon som får kopplas till bilen

 • ange olika handlingar som skall medföras vid färd med tillkopplat släpfordon

 • redogöra för de regler som gäller vid bogsering

 • ge exempel på de risker som är förenade med tillkoppling och körning med släp- eller efterfordon

 • beskriva bromssystemet på släpvagnar kopplade till personbil eller lätt lastbil

 • beskriva hur bromssystemet på släpvagnar kan kontrolleras


9.8Åtgärder vid trafikolycka 14, 15, 15 §§ VTK och 5 § TBL
9.8.1Åligganden

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • redogöra för förares skyldigheter som haft del i trafikolycka

 • redogöra för lämpliga åtgärder som skall vidtas efter trafikolycka beträffande:
  - egendomsskada
  - personskada
  - rubbad trafikanordning

 • redogöra för vad som skall vidtas när något som kan medföra fara har lämnats på vägen


9.8.2Första hjälpen

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med hjälp av bild och angivna förutsättningar beskriva de elementära åtgärderna vid svår kroppsskada enligt ABC-metoden.


9.9Ansvarsbestämmelser 1-5 §§ TBL, 2 § TSL och 50 § BRK, 5, 7, 19, 51 och 64 §§ VTK
9.9.1Överträdelser

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • förklara innebörden av nedanstående trafikbrott samt ange vad bestämmelserna säger beträffande konsekvenserna av dessa:
  - trafiknykterhetsbrott
  - hastighetsöverträdelser
  - rödljuskörning
  - körning mot stopplikt
  - omkörning strax före eller på övergångsställe/cykelöverfart
  - smitning från olycksplats
  - överlast


9.9.2Registrerings- ocg försäkringskrav

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ange olika delar i fordonsförsäkringar och vilken del som är obligatorisk

 • ange vilka åtgärder som skall vidtas vid ägarbyte av registrerat fordon

Denna brochyr 'Kursplan Behörighet B' (988 18) i häftat A5 format, kan köpas från:
Vägverkets huvudkontor, Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
för ca 50 kronor (inbetalningskort medföljer). Ring 0243-750 00
eller faxa på 0243-846 40 och beställ ditt eget exemplar!

Eller varför inte skriva ut denna websida på din skrivare istället!

1