VVFS 1996:168Vägverket
Kursplan
Behörighet B

Med information till eleven och den private handledaren

Kursplan för Teoriutbildning behörighet B
Kursplan för Körutbildning behörighet B


Råd till handledaren

Inledning

Denna kursplan omfattar förarutbildningens inriktning och mål. Den talar om vad utbildningen skall leda till och omfattar därför en beskrivning av vad eleven skall kunna efter genomgången utbildning.

Utbildningens uppläggning

Kursplanen får inte uppfattas som liktydig med en undervisningsplan. Utbildningsmomentens ordningsföljd, detaljinnehåll, metodik, mm ligger i din hand att planera. Dela upp undervisningen i för eleven lämpliga portioner. Låt dessa gärna bli små och ge eleven tillfälle att träna på och smälta det som ni gått igenom innan ni börjar träna på något nytt. Anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar.

Läromedel

Läromedlet är ett viktigt hjälpmedel vid utbildningen. Ha det tillgängligt även under körövningarna. De olika bilderna ger tillsammans med texten ett bra underlag när du som handledare vill åskådliggöra något, t.ex. en trafikregels tillämpning.

Teoriutbildning

Kunskap om fordonet, trafikregler, trafikens förrädiska situationer, människans begränsade förmåga mm är en viktig förutsättning för ett trafiksäkert och riktigt uppträdande. Se till att eleven har ett aktuellt läromedel och uppmuntra eleven att läsa på egen hand. Det är viktigt, speciellt vad avser avsnitten 5 och 7, att ni tillsammans går igenom den teoretiska delen av utbildningen och att Du genom frågor kontrollerar att eleven har förstått vad som förmedlas i dessa avsnitt.

Körutbildning

Den inledande körutbildningens första lektioner förläggs lämpligen till ett område med så lite trafik som möjligt, t.ex. ett industriområde, en stor parkeringsplats under kvällstid eller en helg. Då kan eleven helt koncentrera sig på bilen utan att riskera att bli distraherad av andra trafikanter. Det är viktigt att eleven får mycket tid till att träna start, stannande, teckengivning, kurshållning, styrning och växling. Det har eleven sedan stor nytta av i den fortsatta utbildningen.

Ni når lättast ett gott resultat genom att du

  • först visar själv och därvid förklarar för eleven vad som skall göras och varför det skall göras på det ena eller det andra sättet.
  • därefter låter eleven öva själv med hjälp av dina anvisningar.
  • slutligen låter eleven självständigt tillämpa det övade. Anvisningar och kritik bör i första hand ges när bilen står stilla så att eleven kan koncentrera sig på vad du säger.
Finns anledning att ge negativ kritik så bör den ges på ett sakligt och vederhäftigt sätt. Tala även om för eleven när denne har gjort någonting bra. Att enbart få höra negativ kritik kan få eleven att tappa sugen. I kursplanen anges en del vedertagna begrepp såsom "krypkörning, grundgas m.fl.". Dessa uttryck kan för en oinvigd vara svåra att förstå, varför en förklaring av dig är nödvändig.

Teori - Praktik

En integrerad utbildning som sammankopplar teori och praktik är en viktig princip som bör eftersträvas. Det innebär att man först studerar de regler och bestämmelser som gäller för ett visst avsnitt, t.ex. fordons placering, och att man därefter tränar dess praktiska tillämpning. Det är också viktigt att eftersträva en förståelsebaserad integrering dvs att eleven, inte bara praktiskt, utan även intellektuellt har kopplat ihop det teoretiska med det praktiska. I detta sammanhang bör man inte blanda ihop för många moment utan låta eleven koncentrera sig på en sak i taget. Avsnitten 5 och 7 innebär emellertid att teoriundervisningen inte kan följa integrerings principen helt och hållet. Viss del av undervisningen måste ske som fristående teoriundervisning, dvs utan specifik koppling till något givet moment i körutbildningen.

Privat övningskörning vid 16 år

För att få övningsköra privat med personbil krävs att man fyllt 16 år och att man har ett giltigt körkortstillstånd samt att en särskild godkänd handledare har uppsikt över övningskörningen. Bilen skall vara försedd med den grönvita skylten "övningskörning".

Den som har uppsikt över körningen (den private handledaren) skall, efter ansökan hos länsstyrelsen, ha godkänts som sådan. För att du ska bli godkänd som handledare måste du ha fyllt 24 år och sedan minst fem år i sammanhängande följd inneha körkort med behörighet B. Du skall dessutom ha vana och skicklighet i att föra personbil och skall under övningskörningen sitta bredvid eleven. Godkännandet som handledare skall medföras vid körningen.

Privat övningskörning vid 17 år och 6 månader

Den som uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra med personbil och lätt lastbil. Vid sådan övningskörning krävs att eleven har ett giltigt körkortstillstånd, såvida denne inte innehar körkort för motorcykel. Vidare skall bilen vara försedd med den grönvita skylten "övningskörning". Den private handledaren ska uppfylla samma krav som vid privat övningskörning vid 16 år bortsett från kravet på särskilt godkännande som handledare.

  • OBS! Dessa regler har ändrats from. 1998-10-01! Kontrollera med Vägverket eller din bilskola vad som gäller för dig som privat lärare!


Utbildningsbevis

Du skall som handledare intyga att du har utbildat eleven och att utbildningen skett enligt Vägverkets kursplan. Det gör du genom att fylla i kortet som finns längst bak i häftet (988 18, som kan beställas från Vägverket). Notera i detta när ett avsnitt är klart. Utbildningsbeviset måste eleven ha med sig och visa upp vid teoriprovet. Om eleven inte gör detta föreligger "hinder för förarprov" och det innebär att eleven inte får avlägga något prov förrän ny provavgift erlagts.


Ansvaret
Observera att vid all privat övningskörning är det du som anses som förare av fordonet. Det innebär att du är ansvarig för körningen och kan bli straffad vid en eventuell förseelse eller olycka. Du bör därför noga överväga de risker som är förknippade med övningskörning under olika trafikförhålanden och sträva efter att anpassa körningens svårighetsgrad till elevens kunskaper och färdighetsnivå.


Körprovet
I körprovet läggs stor vikt vid elevens riskmedvetenhet i trafiken. Provet innehåller 29 provpunkter och bedöms inom fem bedömningsområden. Två av provpunkterna är obligatoriska i varje prov, säkerhetskontroll och backning. Av övriga punkter ingår, stickprovsvis, mer än en fjärdedel i varje prov. Huvuddelen av körprovet förläggs till landsväg.


Teoriprovet
Teoriprovet skall ses som ett stickprov på de kunskaper som eleven skall ha efter genomförd teoriutbildning. I provet ingår en kunskapskontroll inom områdena, Trafikregler, Riskmedvetenhet, Människans begränsade förmåga samt Komplettering och tillämpning av vissa bestämmelser.
Provet består av 40 frågor fördelat på ett grundprov med 30 frågor och ett kompletteringsprov med 10 frågor. Varje fråga består av fyra svarsalternativ. Ett, två, tre eller fyra av dessa kan vara rätt. En poäng ges vid rätt svar. För att få rätt svar på en fråga krävs att samtliga rätta alternativ angivits. Noll poäng blir det om frågan är obesvarad, något felaktigt svarsalternativ markerats eller om rätt svarsalternativ inte markerats. Om 36 frågor är rätt besvarade är provet godkänt. Man kan också bli godkänd om 30-35 frågor är rätt besvarade under förutsättning att man uppnår ett visst minimikrav inom varje avsnitt.
Skrivtiden för provet är cirka 45 minuter.
Denna brochyr 'Kursplan Behörighet B' (988 18) i häftat A5 format, kan köpas från:
Vägverkets huvudkontor, Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
för ca 50 kronor (inbetalningskort medföljer). Ring 0243-750 00
eller faxa på 0243-846 40 och beställ ditt eget exemplar!

Eller varför inte skriva ut denna websida på din skrivare istället!

1